Fontenehus-modellen


Fontenehuset i Rygge blir drevet etter den internasjonale Fontenehus-modellen. Det er en erfaringsbasert rehabiliteringsmodell. Den har blitt utviklet av fontenehusene rundt om i verden over en periode på over 60 år. Modellen er i stadig utvikling.

Det hele begynte i New York i 1948. Mange pasienter ved psykiatriske sykehus befant seg i et vakuum da de ble utskrevet. Negative holdninger til psykisk sykdom gjorde at flere av dem verken fikk bolig eller jobb. De gikk derfor sammen og startet Fountain House.
I dag er det over 350 fontenehus i verden, på alle kontinent.

Fontenehusene er klubbhus. På klubbhusene gis det muligheter til å bygge relasjoner.
Medlemmene kan få støtte på veien mot å få lønnet arbeid og/eller utdanning. Videre baserer klubbhusene seg på medlemmenes talenter og ferdigheter for driften av husene. Medlemmene deltar i beslutninger ved konsensus i alle viktige saker relatert til driften.
Fontenehus Norge er vår paraplyorganisasjon.

Vi er også en del av det europeiske nettverket for fontenehus, Clubhouse Europe , og den verdensomspennende organisasjonen Clubhouse International.


Stiftelse og styre
Fontenehuset i Rygge er en stiftelse med et eget styre. Styrets funksjon er å bidra til å utvikle huset i tråd med stiftelsens vedtekter.
Det avholdes jevnlige styremøter. Daglig leder er styrets sekretær og et fontenehusmedlem sitter i styret.

Retningslinjer
Vi har 36 retningslinjer vi jobber utifra. Retningslinjene representerer Fontenehusmodellens grunnleggende verdier, beskriver medlemmenes rettigheter og er etisk retningsgivende for husets medarbeidere, styret og administrasjon.


Bidragsytere
Vi får statlige midler fra Helsedirektoratet. Vi får også midler fra Rygge kommune, Personalpartner og private instanser.